Bewindvoering Maastricht

Bewindvoering Maastricht, uw zorgen uit handen!

Wat is beschermingsbewind?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.
Sinds 2014 is verkwisting of het hebben van problematische schulden een aparte grond voor onderbewindstelling geworden, de zogenaamde schuldenbewind.

Voor wie?

Bewindvoering is er voor mensen die niet zelfstandig voor hun eigen financiën en vermogen kunnen zorgen. Daarnaast kan een bewindstelling door de rechtbank je ook beschermen tegen andere die  misbruik maken van jouw financiën.

Wie kan er bewindvoerder worden?

In principe kan iedereen die meerderjarig is tot bewindvoerder worden benoemd. Op de eerste plaats wordt er vaak gekeken naar de partner of andere familieleden van de betrokkene in aanmerking. Het nadeel voor de keuze voor  familie kan zijn, dat er vaker onenigheden kunnen ontstaan over het beheer van het geld waardoor de familieband onderdruk komt te staan. Door te kiezen voor een professioneel bewindvoerder kunt u uw financiële zaken en familiebanden gewoon goed gescheiden houden.

Keuze, duur en omvang van het bewind

De kantonrechter bepaalt over een verzoek tot onderbewindstelling  voor wie de onderbewindstelling is bedoeld. Voor dit verzoek heb je geen advocaat nodig. Het verzoek kan op vrijwillige of gedwongen basis gedaan worden. Ingeval van vrijwillig bewind kan het verzoekschrift door de cliënt (vaak samen met hulpverleners of familie) ingediend worden.
Ingeval van gedwongen bewind kan het verzoek gedaan worden door het openbaar ministerie maar sinds 1 januari 2014 ook door zorginstellingen. Voor schuldenbewinden kan het bewind ook worden aangevraagd door het college van Burgemeester en wethouders.
.
Hoe lang de bewindvoering duurt en welke goederen onder bewind worden gesteld, wordt bepaald door de kantonrechter. In het algemeen wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd.

Beëindiging van het bewind

Bewindvoering eindigt bij overlijden. Eerder kan het eindigen wanneer de bewindvoering wordt vervangen door curatele, of wanneer er een verzoekschrift tot opheffing van de bewindvoering aan de kantonrechter wordt gericht en door de kantonrechter wordt gehonoreerd. In dit geval moet het wel aannemelijk zijn, dat u zelf weer volledig in staat bent om de financiën te regelen.
.
Bij einde van het bewind wegens overlijden stelt de beschermingsbewindvoerder de rechtbank hier zo spoedig mogelijk van in kennis en vraagt de beschermingsbewindvoerder de akte van overlijden op. In geval van overlijden van één van de partners in een partnerdossier wordt er een verklaring van erfrecht opgevraagd ten behoeve van de afwikkeling van de nalatenschap. Familieleden wordt altijd geadviseerd om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Indien de cliënt erfgenaam is, dient de erfenis onder alle omstandigheden beneficiair aanvaard te worden.
.
Na ontvangst van de beschikking einde bewind worden alle betrokken instanties hiervan in kennis gesteld. De bank wordt verzocht de beheerrekening op te heffen dan wel om te zetten waardoor de cliënt zelf over de rekening kan beschikking. Binnen een week na ontvangst van de opheffingsbeschikking wordt de financiële informatie beschikbaar gesteld aan de cliënt of de nieuwe beschermingsbewindvoerder. Er wordt binnen de door de rechtbank gestelde periode eindverantwoording afgelegd. Na goedkeuring van de Rechtbank dient het dossier van de cliënt te worden afgesloten. De reeds ingevoerde informatie blijft beschikbaar voor direct betrokkenen.
.
Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder en doet vervolgens een uitspraak. De rechtbank zal u vervolgens informeren over de te volgen procedure en de bijbehorende kosten.

Verantwoording en rapportage

Jaarlijks legt de beschermingsbewindvoerder de periodieke rekening en verantwoording af aan de Rechtbank binnen de gestelde termijn.

Werkwijze Beschermingsbewind

Aanmelden

De aanmelding geschiedt via ons contactformulier. Binnen één week na ontvangst van de aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op,  om samen met u, uw situatie in kaart te brengen aan de hand van een vragenlijst. Indien zich geen bijzondere omstandigheden voordoen en u door deze screening komt, vindt er binnen 14 dagen na het telefonisch contact een afspraak plaats.

Persoonlijke afspraak

Tijdens een persoonlijke afspraak wordt de werkwijze duidelijk uitgelegd, waarbij de wederzijdse verwachtingen worden besproken en geïnventariseerd aan de hand van een intakeformulier. Het intakeformulier wordt tijdens het bezoek door u ingevuld en ondertekend en u wordt er op gewezen dat u alleen cliënt kunt worden als u instemt met de onderbewindstelling en daartoe alle benodigde (financiële) stukken aanlevert. Aan de hand van een checklist wordt zowel voor u als voor de bewindvoerder duidelijk welke (financiële) stukken moeten worden aangeleverd. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om alle benodigde stukken aan te leveren. U zult begrijpen dat deze stukken voor ons van groot belang zijn, want alleen met volledige en juiste informatie kunnen wij ons werk voor u goed doen.
.
Indien u de benodigde stukken niet binnen 14 dagen heeft aangeleverd, ontvangt u van ons nogmaals een herinnering en een termijn van één week waarbinnen de stukken alsnog moeten worden aangeleverd. Indien de stukken ook binnen deze week niet worden aangeleverd en er aantoonbaar geen sprake is van overmacht, ontvangt u een brief waarin u wordt afgewezen als cliënt.
.
Indien uw stukken binnen de gestelde termijn door ons zijn ontvangen, wordt door ons het verzoek tot onderbewindstelling aan de desbetreffende Rechtbank verzonden.

Onderbewindstelling

Op de dag dat de beschermingsbewindvoerder de beschikking van de Rechtbank heeft ontvangen, vragen wij een beheer-, leefgeld- en spaarrekening (en eventueel een PGB rekening) aan bij de ING  bank. Deze rekeningen zijn ten name van de cliënt gesteld. U krijgt geen toegang tot de beheerrekening; deze is alleen bestemd voor de bewindvoerder. U krijgt wel toegang tot de leefgeldrekening, waarvoor u een eigen bankpas ontvangt.
.
Wat doen wij nog meer voor u?

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • het maken van een budgetplan, om te bepalen welke ruimte er is voor leefgeld;
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties;
 • wijzigen van gegevens bij instanties;
 • openen van bankrekening(en);
 • aanvragen huur- en zorgtoeslag;
 • aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1);
 • doorbetalen van de vaste lasten;
 • postverwerking en tevens de post naar u toezenden;
 • jaarlijkse rapportage aan de rechtbank
 • per kwartaal ontvangt u een overzicht van de bij- en afschrijvingen
 • Tijdens de onderbewindstelling wordt er in het digitale en papieren dossier alle informatie vermeldt die van belang is voor de bewindvoering. Hieronder wordt onder andere verstaan de gemaakte afspraken, belangrijke e-mailcorrespondentie en telefoongesprekken. Het is de bedoeling dat het dossier zonder nadere uitleg door een andere beschermingsbewindvoerder is over te nemen. Hierdoor kunnen wij u altijd snel en goed te woord staan.
  Een digitaal dossier wordt voor de cliënt aangemaakt voor de belangrijke poststukken Voorbeelden zijn: de beschikking van de Rechtbank, de origineel getekende overeenkomsten, polissen, notariële akten.

.
Is er wel sprake van problematische schulden? Dan zal TYGEO u doorverwijzen naar een schuldhulpverleningsinstantie of naar een wettelijk schuldtraject (WSNP).

Tarieven

Tarieven Beschermingsbewind

Voor budgetbeheer en beschermingsbewind houden wij ons aan de tarieven die zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Vak inhoud Civiel en Kanton). Klik hier voor de actuele tarieven.
.
Wanneer uw inkomen minimaal is en er geen ruimte is voor voldoening van de kosten van de bewindvoerder wordt door TYGEO de Dienstverlening bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente waar u woonachtig bent. Hierdoor draagt u zelf geen kosten voor het beschermingsbewind.
.
De rechtbank brengt kosten in rekening voor de behandeling van het verzoek tot onderbewindstelling, de zogenaamde ‘griffiekosten’ (€ 79,-). Deze kosten zijn voor rekening van de cliënt en worden via de beheerrekening betaald.

Login op het klantenportaal MijnTYGEO